K2學習懶人包 (一頁好收藏)

K2好似無咩點上過就升班啦!重新整理過去一年做既教材,再分類!方便大家一頁好收藏!呢個唔係學校的課程,只係我自己係過去一年設計的練習素材!

整理一次先發現自己比較則重中文教學,其實我都發現呀仔而家學中文係快過學英文!我自己都幾鐘意主題教學套,一面學習新詞語,又有相對的練習打好基礎!

K2學習懶人包(一頁好收藏) - 適合K2小朋友

中文(詞語,閲讀理解,生字筆順,重組句子,四素句)
中文詞語主題學習套 (Study Set) Copybook 閲讀理解
春天來了 中文生字基本筆順(1) 簡單閲讀理解 - 文字解說(1)
上學去 中文生字基本筆順(2) 簡單閲讀理解 - 文字解說(2)
動物園 中文生字筆順23個 中文閲讀理解- 文字解說(3)
跟媽媽到市場 中文生字筆順42個
夏天來了 中文生字筆順 60個
愛護地球 中文字型結構工作紙
中文生字遊戲 量詞 重組句子/ 四素句
消失的筆劃(1) 基本中文量詞 四素句概念(1)
消失的筆畫(2) 中文重組句子
拆字小遊戲 - 件練習(1)
拆字小遊戲 - 件練習(2)
拆字小遊戲 - 件練習(3)
中文拆字 迷你手翻書
我的身體 - Flashcard
我的身體 - 中文練習(1-3)
中文詞語複合練習(生果篇)
---------------------------------------------------------
English (Study Set, Vocabulary, Spelling, Sentences)
--------------------------------
數學(數字邏輯,基本加數,減數,識數,基偶數)

-------------------------------------------
其他(邏輯,對稱圖,時鐘,實驗,通識)
---------------------------------
教具(識數系列,中文字型結構)

Comments

Post a Comment

Popular Posts